Ostatnia aktualizacja strony: 06.07.2020, 12:00

Uchwała o zasadach wynajmu lokali

Czwartek, 30 października 2014

Uchwała o zasadach wynajmu lokali

Dnia 26 maja 2003r. Rada Miejska w Legnicy podjęła uchwałę Nr IX/74/03 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 15.07.2003r. (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 102, poz. 1967) i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z tym poniżej zostaje przedłożony tekst uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica:

UCHWAŁA NR IX/74/03 
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
z dnia 26 maja 2003r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 ) oraz art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 733, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.1383 ) uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz.733, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.1383). 
 2.  gminie Legnica lub gminie - należy przez to rozumieć miasto Legnica. 
 3. mieszkaniowym zasobie gminy lub zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób miasta Legnicy. 
 4.  wynajmującym - należy przez to rozumieć Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 
 5. dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych.

§ 3. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są pełnoletnie, 
 2.  są stałymi mieszkańcami Legnicy,
 3. Wynajęcie lokalu mieszkalnego na rzecz osób spoza Legnicy może nastąpić wyłącznie w ramach zamiany lokali mieszkalnych.

§ 4. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne w tym:

 1. zamienne, 
 2. socjalne, 
 3. przeznaczone do remontu we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy, bądź powstałe w wyniku adaptacji, 
 4. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, 
 5. lokale mieszkalne w domach jednorodzinnych, 
 6. pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

ROZDZIAŁ II

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 5. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie przekraczał 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 6. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie przekraczał 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Rozdział III

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

§ 7. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć zamieszkiwanie w lokalach:

 1. w których na jedną osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, 
 2. niedostosowanych do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

Rozdział IV

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:

 1. pozbawionym lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego, 
 2. zajmującym lokale w budynkach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem zagrożenia życia lub mienia, 
 3. zajmującym lokale w budynkach, przeznaczonych do rozbiórki na cele związane z inwestycją miasta, 
 4. zajmującym lokale w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do remontu kapitalnego lub modernizacji, 
 5. którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i które nie skorzystały z przysługującego im pierwszeństwa w jego nabyciu.

§ 9. 1. Jeżeli w lokalu zajmowanym przez więcej niż jednego najemcę zostanie zwolniona część lokalu, pierwszeństwo do jej wynajęcia przysługuje pozostałym najemcom tego lokalu.

2. W przypadku, gdy w zwolnionej części lokalu pierwszeństwo do jej wynajęcia przysługuje więcej niż jednemu najemcy tego lokalu, o pierwszeństwie decydują warunki zamieszkiwania, o których mowa w § 7, a w przypadku, gdy zwolniona część wymaga wykonania remontu uwzględnia się tego wnioskodawcę, który daje gwarancję wykonania remontu.

§ 10. 1. W dalszej kolejności, ponad wykazaną w § 8, pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:

 1. których wysokość dochodu gospodarstwa domowego, brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, uzasadniają oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony,
 2. które nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i legitymują się warunkami zamieszkiwania, o których mowa w § 7, gdy jednocześnie dają gwarancję wykonania remontu w ustalonym terminie, bądź wykonania adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.

2. W przypadku, gdy w danym roku wynajmujący dysponuje mniejszą ilością wolnych lokali niż liczba zakwalifikowanych wniosków do zawarcia umowy lokalu na czas nieoznaczony, o pierwszeństwie decyduje też data złożenia wniosku.

§ 11. 1. W zakresie umowy najmu lokalu socjalnego pierwszeństwo przysługuje następującym osobom:

 1. którym przyznano wyrokiem sądowym uprawnienia do lokalu socjalnego, 
 2. opuszczającym domy dziecka lub inne placówki opiekuńczo-wychowawcze w wyniku osiągnięcia pełnoletności, 
 3. bezdomnym.

2. W przypadku, gdy w danym roku wynajmujący dysponuje mniejszą ilością wolnych lokali niż liczba zakwalifikowanych wniosków do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego o pierwszeństwie decyduje, data wyroku sądowego a w przypadku o którym mowa w pkt. 2 i 3 data złożenia wniosku.

Rozdział V

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 12. 1. Za zgodą wynajmującego można dokonać zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jak również zamiany pomiędzy najemcami lokali należącymi do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

2.Przez zamianę rozumie się rozwiązanie dotychczasowych umów najmu, podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawarcie nowych umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym.

3. Jeżeli najemca posiada tytuł prawny do jednego lokalu i wyraża chęć dokonania zamiany na więcej niż jeden lokal, umowa najmu może być z nim zawarta wyłącznie na jeden lokal. Najemcą drugiego lokalu może zostać inna osoba dotychczas zamieszkująca z najemcą.

4. Zamiana lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być dokonana także na wskazany przez wynajmującego wolny lokal komunalny a w szczególności na rzecz osób:

 1. które zwolniły zajmowany dotychczas lokal mieszkalny, w celu umożliwienia wykonania czynności egzekucyjnych z innego lokalu, 
 2. które legitymują się warunkami o których mowa w § 7 pkt.2.

Rozdział VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 13. 1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego poprzedza złożenie w siedzibie wynajmujacego - wniosku mieszkaniowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, osoby ubiegające się o wynajem lokalu lub zamianę obowiązane są przedłożyć także:

 1. odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody, 
 2. oświadczenia o udostępnianiu danych osobowych.

§ 14. 1. Wnioski złożone do dnia 31 października danego roku są rozpatrywane w danym roku. 


2. Wnioski złożone po dniu 31 października danego roku są rozpatrywane w roku następnym, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.

§ 15. 1. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca jest informowany pisemnie.

2. Odmowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa najmu do lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy winno zawierać uzasadnienie.

§ 16. 1. Do dnia 31 grudnia każdego roku sporządza się listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział mieszkania na rok następny.

2. Listy, o których mowa w ust.1 są wywieszane w siedzibie wynajmującego.

3. Z list skreśla się osoby, z którymi podpisano umowę najmu.

4. Osoby, z którymi nie podpisano umów najmu lokalu i które nadal spełniają warunki do przyznania prawa najmu są wpisywane na listę roku następnego z pierwotną datą wpisu.

5. Na liście podaje się:

 1. datę złożenia wniosku 
 2. imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do najmu ( zamiany) oraz dotychczasowy adres zamieszkania.

6. Osoby umieszczone na listach mają obowiązek aktualizowania informacji zawartych we wnioskach a dotyczących w szczególności:

 1. zmiany struktury rodziny ( np. rozwód, zawarcie związku małżeńskiego, urodzenie dziecka, zgon, itp.), 
 2. zmiany adresu zamieszkania, 
 3. w terminie do 30 listopada każdego roku dostarczania aktualnych dochodów.

7. Osoby, które w związku z realizacją wniosku o najem lokalu do remontu trzykrotnie odmówiły przyjęcie lokalu skreśla się z listy oczekujących,

8. Zapis ust.7 ma również zastosowanie w stosunku do osób umieszczonych na liście najmu lokali socjalnych.

§ 17. 1 . Odwołanie od sposobu rozpatrzenia wniosków o najem lokali są przyjmowane do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Legnicy za pośrednictwem wynajmującego.

3. Wynajmujący w przypadku uznania, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, zmienia odpowiednio kwalifikację wniosku, o czym powiadamia wnioskodawcę. W innym przypadku obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni wraz z własnym stanowiskiem

4. O wyniku rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem zainteresowani są powiadamiani pisemnie w terminie do dnia 31 marca.

5. Osoby, którym w wyniku uwzględnienia odwołania przyznano prawo najmu lokalu, są dopisywane do sporządzonych wcześniej list.

Rozdział VII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 18. 1. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, innymi aniżeli wymienieni w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 1964r., Nr 64, poz. 93 z późniejszymi zmianami), pełnoletnim rodzeństwem, pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą i nie posiadania własnego lokalu bądź możliwości zamieszkania w innym lokalu, do którego posiadają tytuł prawny.

2. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które pozostały po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz gdy:

 1. co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu opuszczonym przez najemcę i 
 2. są osobami bliskimi najemcy, przez których rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo.

ROZDZIAŁ VIII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 19. Ustala się następujące kryteria oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

1.Lokale takie mogą być oddane w najem rodzinom wielodzietnym, posiadającym co najmniej 5 dzieci.

2.Lokale takie mogą zostać przeznaczone do zamiany jeżeli w jej wyniku gmina zyska co najmniej 2 samodzielne lokale.

Rozdział IX

Przepisy przejściowe.

§ 20. 1 . Do okresu oczekiwania na zawarcie odpowiedniej umowy najmu lokalu zalicza się również okres nabyty przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

2. Wynajmujący zobowiązany jest do zawarcia umów najmu z osobami, które uzyskały zapewnienie otrzymania lokalu poprzez ujęcie na listach najmu, wykazach do remontu na koszt własny, pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów.

3. Celem zapewnienia kontroli społecznej wymienione w ust. 2 listy najmu i wykazy do remontu na koszt własny winny być podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w Dziale Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 22. Traci moc uchwała nr VIII/60/95 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 30 stycznia 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Legnicy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/242/96 z dnia 28 października 1996r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, nr XXXVI/265/97 z dnia 27 stycznia 1997r.oraz nr XLVI/333/97 z dnia 27 października 1997r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała Nr XXIV/248/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 26 lipca 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568) oraz art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 733, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.1383 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IX/74/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Legnica Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2003r. nr 102, poz. 1967) wprowadza się następujące zmiany:

. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które nie kwalifikują się do najmu lokalu socjalnego i których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie przekraczał 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku."

. w § 8 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

" 6) zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych na zasób lokali socjalnych,

7) zajmującym lokale socjalne, w razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną w § 6 i nie przekraczających dochodów, o których mowa w § 5."

. w § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) które nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i legitymują się warunkami zamieszkiwania, o których mowa w § 7, gdy jednocześnie dają gwarancję wykonania remontu w ustalonym terminie, bądź wykonania adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne."

. po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu:

"§ 10 a. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony z osobami, wobec których sąd orzekł eksmisję, jeżeli ustały jej przyczyny."

. w § 11 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) które zajmują lokale socjalne w budynkach przeznaczonych do sprzedaży."

. w § 16 w ust. 6 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

"4) w przypadku nie dokonania aktualizacji wniosku, o której w pkt. 1-3, osoby umieszczone na listach zostają z tych list skreślone."

. w § 16 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Do osób, o których mowa w § 8, § 11 ust. 1 pkt 4 i w § 12 ust. 4 pkt 2 nie ma zastosowania

§ 16 ust. 1."

. w § 18 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, innymi aniżeli wymienieni w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 64, poz. 93 z późn. zm.), pełnoletnim rodzeństwem, pełnoletnimi dziećmi rodzeństwa, małżonkami rodzeństwa, małżonkami dzieci, osobami przysposobionymi, ich małżonkami i dziećmi, osobami pozostającymi faktycznie we współżyciu. Zawarcie umowy najmu może nastąpić pod warunkiem stałego zamieszkiwania w/w osób z najemcą i nie posiadania własnego lokalu bądź możliwości zamieszkania w innym lokalu, do którego posiadają te osoby tytuł prawny.",

b) w ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) są osobami bliskimi najemcy, przez których rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletnie dzieci rodzeństwa, małżonków rodzeństwa, małżonków dzieci, osoby przysposobione, ich małżonków i pełnoletnich dzieci oraz osoby pozostające faktycznie we współżyciu.",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy lub które pozostały po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy osoby te oczekują na najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz gdy co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu za zgodą wynajmującego."

. § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19.Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 oddawane są w najem osobom, które spełniają kryteria zawarte w § 5 i § 7 niniejszej uchwały."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Metadane

Data publikacji : 30.10.2014
Data modyfikacji : 14.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2020 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL