Ostatnia aktualizacja strony: 06.07.2022, 14:12

Uchwała o zasadach wynajmu lokali

Poniedziałek, 26 października 2020

Uchwała o zasadach wynajmu lokali

Dnia 28 września 2020r. Rada Miejska w Legnicy podjęła uchwałę Nr XXII/296/20 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 08.10.2020r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020, poz. 5472) i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z tym poniżej zostaje przedłożony tekst uchwały:

UCHWAŁA NR XXII/296/20
Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 28 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica

 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713)oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2020 r. Nr XX/274/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica wprowadza się następujące zmiany:

- § 11ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o najem lokalu wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami wnioskodawca może złożyć osobiście w siedzibie, bądź korespondencyjnie na adres wynajmującego.”,

- w § 11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Kontrolę społeczną trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu sprawuje Komisja Weryfikacyjna, która dokonuje oceny prawidłowości kwalifikacji wniosków oraz rozpatruje wniesione zastrzeżenia. Komisję Weryfikacyjną powołuje i określa regulamin jej działania Prezydent Miasta Legnicy.”,

- § 14 otrzymuje brzmienie:
„Wynajmujący może ponownie zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, którym umowa wygasła, jeżeli spełniają kryteria zawarcia umowy określone w § 4 lub § 5 i mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.”,

- w § 15 w ust. 1 skreśla się pkt 2;

- w § 15 w ust. 2 skreśla się pkt 2;

- w §15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy lub które pozostały w lokalu po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy osoby te są na liście osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu, gdy co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu za zgodą wynajmującego oraz nie posiadają zadłużenia wobec wynajmującego.”,

- § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Lokale mieszkalne wskazywane dla osób niepełnosprawnych muszą spełniać wymagania odpowiadające rzeczywistym potrzebom wynikającym z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a w szczególności zapewnić im możliwość należytego dostępu do lokalu.

2. Na rzecz osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz korzystającej z przedmiotów rehabilitacyjnych w postaci: protez, kul, balkonika i innych wskazany lokal musi być:
1/ usytuowany na poziomie parteru,
2/ usytuowany w budynku, w którym istnieje możliwość zamontowania pochylni lub windy,
3/ wyposażony w łazienkę z WC przystosowana dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

3. W lokalu wskazanym na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba niepełnosprawna spędzająca znaczna część dnia w pozycji leżącej, wymagającej korzystania ze specjalistycznego łóżka lub sprzętu – musi znajdować się oddzielny pokój dla tej osoby.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


 

Dnia 29 czerwca 2020r. Rada Miejska w Legnicy podjęła uchwałę Nr XX/274/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 07.07.2020r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020, poz. 4158) i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z tym poniżej zostaje przedłożony tekst uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica:

UCHWAŁA NR XX/274/20
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 611), uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

  § 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica.

  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182),
2) gminie – należy przez to rozumieć gminę Legnica,
3) mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób gminy Legnica,
4) wynajmującym – należy przez to rozumieć Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,
5) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180),
6) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),
7) mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć mieszkanie, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
8) minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), obowiązujące w dacie złożenia wniosku,
9) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, obowiązującą w dacie złożenia wniosku.

  § 3. 1. Gmina gospodaruje zasobem mieszkaniowym zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

  2. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom będącym członkami wspólnoty samorządowej gminy, niemającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności osobom:

1) przebywającym w schronisku lub noclegowni,
2) opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka lub rodziny zastępcze,
3) opuszczającym mieszkania chronione.

  3. Wynajęcie lokalu mieszkalnego na rzecz osób niebędących członkami wspólnoty samorządowej gminy może nastąpić wyłącznie w ramach zamiany lokali mieszkalnych.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu

  § 4. Oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczał 45% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a w gospodarstwie jednoosobowym 65%kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  § 5. Oddanie w najem socjalny lokalu może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczał 25% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a w gospodarstwie jednoosobowym 45% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  § 6. Zastosowanie obniżek czynszu może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczał 150% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie jednoosobowym 200% kwoty najniższej emerytury.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy


  § 7. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę stale zamieszkującą przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej,
2) zamieszkiwanie wnioskodawcy, będącego osobą niepełnosprawną lokalu niedostosowanym do jego potrzeb związanych z niepełnosprawnością,
3) zamieszkiwanie osoby niepełnosprawnej, ujętej we wniosku o przydział lokalu, w lokalu niedostosowanym do jej potrzeb związanych z niepełnosprawnością,
4) zamieszkiwanie w pomieszczeniu niebędącym lokalem mieszkalnym.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu


  § 8. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom:

1) opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka lub rodziny zastępcze, pod warunkiem złożenia wniosku o najem lokalu nie później niż 3 miesiące od opuszczenia,
2) opuszczającym mieszkania chronione,
3) przebywającym w schronisku lub noclegowni.

  2. W dalszej kolejności pierwszeństwo w przyznaniu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, które:

1) zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę stale zamieszkującą przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,
2) legitymują się warunkami zamieszkiwania określonymi w § 7 punkty 2 - 4.

  3. W przypadku, gdy wynajmujący dysponuje mniejszą liczbą wolnych lokali niż liczba zakwalifikowanych wniosków do zawarcia umowy, o pierwszeństwie decyduje data złożenia wniosku.

  § 9. 1. Jeżeli w lokalu zajmowanym przez więcej niż jednego najemcę zostanie zwolniona część lokalu, pierwszeństwo do jej wynajęcia przysługuje najemcom pozostałych części tego lokalu, nieposiadającym zadłużenia wobec wynajmującego.

  2. W przypadku, gdy pierwszeństwo do wynajęcia zwolnionej części lokalu przysługuje więcej niż jednemu najemcy, o pierwszeństwie, decyduje mniejsza powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę stale zamieszkującą, a w przypadku, gdy zwolniona część wymaga wykonania remontu, uwzględnia się tego wnioskodawcę, który daje gwarancję wykonania remontu we własnym zakresie.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami należącymi do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach


  § 10. 1. Za zgodą wynajmującego można dokonać zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy pomiędzy ich najemcami, a także w sytuacji kiedy najemca lokalu zwalnia zajmowany dotychczas lokal mieszkalny, w celu umożliwienia wynajmującemu wykonania czynności egzekucyjnych z innego lokalu.

  2. Za zgodą wynajmującego można dokonać zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

  3. Zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być dokonywane także na wskazywane przez wynajmującego wolne lokale mieszkalne na rzecz najemców, którzy:

1) legitymują się warunkami określonymi w § 7 pkt 2,
2) legitymują się warunkami określonymi w § 7 pkt 3, jeśli osoba niepełnosprawna jest wobec najemcy zstępnym, wstępnym, rodzeństwem, dzieckiem rodzeństwa, małżonkiem rodzeństwa, małżonkiem dziecka, osobą przysposobioną, jej małżonkiem bądź dzieckiem albo osobą pozostającą faktycznie we współżyciu i zamieszkuje z najemcą nie mniej niż 2 lata,
3) zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę stale zamieszkującą przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,
4) nie skorzystali z prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu mieszkalnego.

  4. Zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być dokonywane także na wskazywane przez wynajmującego wolne lokale mieszkalne na rzecz osób, które:

1) utraciły lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego,
2) zajmują lokale w budynkach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do rozbiórki, remontu kapitalnego lub modernizacji,
3) zajmują lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które nie nadają się do zamieszkania ze względu na stan techniczny.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej


  § 11. 1. Wniosek o najem lokalu wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami wnioskodawca może złożyć osobiście w siedzibie, bądź korespondencyjnie na adres wynajmującego, na obowiązującym druku, którego wzór jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej wynajmującego.

   2. Wynajmujący rozpatruje wniosek w terminie 30 dni i pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

  3. Odwołanie od negatywnego rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wnioskodawca może złożyć w terminie do 30 dni od otrzymania informacji, do Prezydenta Miasta Legnicy, za pośrednictwem wynajmującego. Odwołanie złożone po tym terminie nie będzie rozpatrywane.

  4. Wynajmujący, w przypadku uznania, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, zmienia odpowiednio kwalifikację wniosku, o czym powiadamia wnioskodawcę. W innym przypadku przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wpływu wraz z własnym stanowiskiem.

  5. O wyniku rozstrzygnięcia odwołania od negatywnego rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia odwołania.

  § 12. 1. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków tworzona jest lista osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu. Lista podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie wynajmującego.

  2. Lista osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy,
2) datę złożenia wniosku.

  3. Osoby, których wnioski złożone w danym roku kalendarzowym zostaną pozytywnie rozpatrzone, umieszczone będą na liście począwszy od następnego roku kalendarzowego.

  4. Umieszczenie danej osoby na liście nie stanowi zobowiązania do zawarcia z nią umowy najmu.

  5. Wynajmujący, nie częściej niż co 2 lata weryfikuje spełnianie przez wnioskodawców kryteriów uzasadniających oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu, z zastrzeżeniem ust. 12.

  6. Na pisemne żądanie wynajmującego wnioskodawca jest obowiązany do złożenia potwierdzenia bądź aktualizacji informacji zawartych we wniosku, w terminie miesiąca od dnia otrzymania pisma.

  7. Wnioskodawcom, którzy w wyniku aktualizacji nie będą spełniać kryteriów określonych w § 4 oraz w § 7, lokale nie będą wskazywane.

  8. Niezłożenie potwierdzenia bądź aktualizacji informacji zawartych we wniosku w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy.

  9. Wnioskodawcy, którzy do czasu otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy zaspokoili swoje potrzeby mieszkaniowe, zostają skreśleni z listy.

  10. Informacje zawarte we wniosku wnioskodawca może aktualizować w każdym czasie.

  11. Bezpośrednio przed wskazaniem lokalu wnioskodawcy są zobowiązani potwierdzić bądź zaktualizować informacje zawarte we wniosku.

  12. Wynajmujący raz w roku w styczniu przeprowadza aktualizację listy.

  § 13. Wynajmujący może ponownie zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, wobec których ustała przyczyna wypowiedzenia, również w sytuacji orzeczenia przez sąd wyroku eksmisyjnego.

  § 14. Wynajmujący może ponownie zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, którym umowa wygasła, jeżeli spełniają kryteria zawarcia umowy określone w § 4.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy


  § 15. 1. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, które pozostały w lokalu po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są jego pełnoletnimi zstępnymi, wstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem, pełnoletnimi dziećmi rodzeństwa, małżonkami rodzeństwa, małżonkami dzieci, pełnoletnimi osobami przysposobionymi, ich małżonkami bądź ich pełnoletnimi dziećmi, osobami pozostającymi faktycznie we współżyciu,
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości,
3) wspólnie zamieszkiwały z najemcą przez okres co najmniej 5 lat do dnia opuszczenia lokalu przez najemcę,
4) nie posiadają zadłużenia wobec wynajmującego.

  2. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, gdy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są jego pełnoletnimi zstępnymi bądź wstępnymi, innymi niż wymienieni w art. 691 Kodeksu cywilnego, pełnoletnim rodzeństwem, pełnoletnimi dziećmi rodzeństwa, małżonkami rodzeństwa, małżonkami dzieci, pełnoletnimi osobami przysposobionymi, ich małżonkami bądź ich pełnoletnimi dziećmi, osobami pozostającymi faktycznie we współżyciu,
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości,
3) stale zamieszkiwały wspólnie z najemcą do dnia jego śmierci,
4) nie posiadają zadłużenia wobec wynajmującego.

  3. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy lub które pozostały po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy osoby te są na liście osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości, gdy co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu za zgodą wynajmującego oraz nie posiadają zadłużenia wobec wynajmującego.

Rozdział 8.
Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych


  § 16. Lokale mieszkalne wskazywane dla osób niepełnosprawnych musi spełniać wymagania odpowiadające rzeczywistym potrzebom wynikającym z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 9.
Zasady przeznaczania lokali na realizację innych zadań


  § 17. Gmina Legnica może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn zm.).
Rozdział 10. Przepisy przejściowe

  § 18. Zachowują moc wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały pozytywne kwalifikacje wniosków o przydział lokalu komunalnego.
Rozdział 11. Przepisy końcowe

  § 19. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

  2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Legnicy nr IX/74/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica.

  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2020
Data modyfikacji : 26.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL