Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2024, 14:36

Deklaracja dostępności

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Marchwickaamarchwicka@zgm.legnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 767238210. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna: ZGM - Zielona 7

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia z czego dwa od strony ulicy Zielonej oznaczone numerami 5/6 i 7 oraz jedno od strony podwórza. Wejścia do budynku są ogólnodostępne.
 2. Wejścia od ulicy Zielonej oznaczone nr 5/6 oraz od strony podwórza prowadzą na wysoki parter (należy pokonać 5 schodów) do kancelarii - biura podawczego oraz do działu gospodarki lokalami mieszkalnymi. Wejście od ulicy Zielonej oznaczone nr 7 prowadzi schodami na wyższe kondygnacje.
 3. W budynku nie ma platform, pochylni, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Zarówno przed budynkiem jak i od strony podwórza istnieje możliwość zaparkowania samochodu. Nie ma parkingu dedykowanego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność architektoniczna: OGM-1 – E. Plater 11:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie gruntu. Wejścia do budynku są ogólnodostępne.
 2. Wejście oznaczone tablicą „Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 - obsługa interesanta” prowadzi do punktu obsługi interesanta. Drugie wejście do budynku oznaczone tablicą „Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1” prowadzi schodami na wyższe kondygnacje do poszczególnych działów.
 3. W budynku nie ma platform, pochylni, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu. Nie ma parkingu dedykowanego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność architektoniczna: OGM-2 – Rzeczypospolitej 34:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od frontu oznaczone tablicą „Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2”. Do wejścia do budynku usytuowanego na kondygnacji wysokiego parteru prowadzi 8 stopni schodowych na zewnątrz budynku.
 2. Dojście do pomieszczeń biurowych usytuowanych na I piętrze odbywa się klatką schodową 
  o łącznej liczbie 23 stopni schodowych, przedzielonych 2 platformami spoczynkowymi.
 3. W budynku nie ma platform, pochylni, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu. Nie ma parkingu dedykowanego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

©-2024 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL